За увеличаване размера на възнаграждението

         Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие решение №860 за предложението на общинския съветник Костадин Нищелков за обсъждане възможностите за увеличаване размера на възнаграждението на служителите в общинска администрация-Несебър през 2023 г.

         На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, предвид изложените мотиви в докладната записка, Общински съвет – Несебър даде съгласие и предлага на кмета на община Несебър, съобразно неговите правомощия, да предприеме необходимите действия за увеличаване размера на работната заплата в общинската администрация, в това число, и чрез изплащане на тримесечни допълнителни възнаграждения.