Да се отдаде наем за срок от 3 години

         Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие решение №867 за отдаване под наем на общински имот частна общинска собственост.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18 от НРПУРОИ на Общински съвет – Несебър, Общински съвет – Несебър даде съгласие да се отдаде под наем за срок от 3 /три/ години на СНЦ „Вардарско слънце”, вписано в регистъра за ЮЛНЦОПД към Министерството на правосъдието, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ЖСК „Изгрев“ кв.89.

         Офис №7 е на площ от 55.16 кв.м ведно със санитарен възел към него на площ от 3 кв.м. а месечната наемна цена в размер на 114.50 лв. /сто и четиринадесет лева и петдесет стотинки/ с ДДС.