ПОДПИСАН Е АНЕКС КЪМ КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

         Кметът на община Несебър Николай Димитров, инж. Славчо Станелов – председател на общинската организация на работодателите в системата на народната просвета и Панайот Симеонов, председател на общинския синдикат на българските учители към Конфедерацията на независимите синдикати в България, подписаха анекс към колективния трудов договор за образование в Община Несебър.

         Документът гарантира увеличаване с 15 % на заплатите на педагогическите специалисти и с 10% на непедагогическия персонал.Това е във връзка с предприетите от държавата мерки за повишаване на възнагражденията и стандарта на заетите в образованието.

         Община Несебър ежегодно отделя средства от бюджет си за поддръжка, осъвременяване и обновяване на материално-техническата база и дворните пространства на учебните заведения на своята територия. Това е част от политиката, насочена към подобряване условията за развитие на младото поколение и е фактор в създаването на модерна и комфортна обучителна среда в детските градини и училищата на общината.