21 съветници гласуваха единодушно

         По предложение на Николай Димитров – кмет на община Несебър общинските съветници гласуваха за кандидатстване с проектно предложение за „Енергийно обновяване на сграда за култура и изкуство – читалище „Яна Лъскова 1905“.По този начин Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие решение №901, а именно:

         1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG-RRP-4.020 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ с финансиране по линия на Национален план за възстановяване и устойчивост, с проектно предложение: „Енергийно обновяване на сграда за култура и изкуство – читалище „Яна Лъскова 1905“, Община Несебър“.

         2. Възлага на кмета на общината, при одобрение на проекта, общината да финансира заемообразно дейностите до възстановяване на средствата от програмата, да поеме всички недопустими, но необходими за изпълнението на проекта разходи, както и да осигури при нужда необходимото съфинансиране от страна на кандидата в случай на надвишение максимално допустимия размер на безвъзмездна финансова помощ по процедурата.

         3. Поради определения краен срок за кандидатстване, на основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.