За сключване на споразумение за съвместна дейност между Български футболен съюз и община Несебър

         Общинският съвет – Несебър с 18 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 19 общински съветници прие решение №875 за сключване на споразумение с БФС.

         На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.103, ал.1 т.6 от ЗФВС и чл.9 от ЗЗД Общински съвет – Несебър даде съгласието си да се сключи споразумение за съвместна дейност между „Български футболен съюз“ – София, представлявано от Борислав Михайлов и Община Несебър, с което да се договори изготвяне на проект и изпълнение на текущ ремонт, доставка на футболни врати 3х2м и 5х2м. и подмяна на тревно покритие с изкуствена трева на съществуващ тренировъчен минифутболен комплекс.

         Комплексът ще се състои се от три футболни игрища с размери всяко 22/45 м., представляващ част от Спортен обект “Стадион Несебър“ общо на стойност не по-малка от 250 хиляди лева с ДДС, като срещу това „Български футболен съюз“- София ще има право да използва минифутболния комплекс безвъзмездно за определено време: по график определян ежегодно за провеждането на детско-юношески, девически и женски футболни турнири.

         Датите и времетраенето на ползването на футболния терен от Българският футболен съюз да се определят предварително в дух на партньорство и взаимно уважение и съобразно графика на останалите ползватели.

         Общинският съвет – Несебър упълномощава кмета на общината да сключи споразумение за съвместна дейност между Български футболен съюз и община Несебър по представения проект със следното изменение в него и по конкретно: в часта му на точка – VII Срок на споразумението за съвместно ползване: – 10 години, считано от датата на подписването му.

         Срокът може да бъде удължен след приемането на ново решение на Общинския съвет. Останалите предложения по тази точка да отпаднат.