СВИКВАТ РОСА В „СЛЪНЧЕВ БРЯГ”АД НА 28 ЮНИ

         Изпълнителният директор на „Слънчев бряг”АД Соня Енилова свиква Редовно общо събрание на акционерите /РОСА/ и представя материали за общо събрание на акционерите на 28.06.2024 г. от 11:00 часа в град Несебър в административната зала на Главната дирекция в кк „Слънчев бряг”.

         В проектодневния ред на РОСА на Съвета на директорите /СД/за дейността на дружеството през 2023 г. са включени 20 точки.Точка 1 е за приемане на Доклада на СД на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството през 2023 г.,а проектът за решение на ОС е приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2023 г.Начинът за гласуване ще се осъществява: за, против, по своя преценка, въздържал се.По същия начин ще се гласува и по останалите точки.

         Следващата точка е за приемане на годишния финансов отчет за 2023 г. и към Финансовия отчет за 2023 г. както и одитния доклад на регистрирания одитор Руслана Павлова за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2023 г.

         По другите две точки са за: за приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2023 г .В проекта за решение е на ОС: приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023г. и, приемане на доклада на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2023г.В проекта за решение от ОС е: приема доклада на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за 2023 г.

         На последното заседание на Съвета на директорите на „Слънчев бряг”АД в състав: Иво Маринов-председател, и членовете: Соня Енилова-изп.директор на „Слънчев бряг”АД и Мариела Павлова, , гласуваха единодушно в изпълнение на горепосочените си функции,че възнагражденията им е общо в размер на 148 451,37 лв.

         ОС ще приеме доклада на Директора за „Връзки с инвеститорите” на „Слънчев бряг“ АД за 2023 г. Маргарита Пологова ,а разпределението на финансовия счетоводен резултат за 2023 г.– с предложение да не се разпределя печалба за финансовата 2023 г. и да не се изплащат дивиденти, а счетоводната печалба да остане като неразплетена печалба. При липса на кворум на основание чл.227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 15.07.2024 г. от 11 ч. на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения и то е законно, независимо от представения капитал.