Повишават или спадат статусите на председателите на постоянните комисии в Общинския съвет – Несебър

         Първият мониторинг от протокол №3/19.12.2023 на Общинския съвет – Несебър показва, че докладванията от постоянните комисии са както следва: – Кирил Киров – председател на Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет – 11/28,95.
– Христо Яръмов – председател на Комисия по общинска собственост, жилища политика, общински дружества и предприятия – 10/26,31.
– Костадин Нищелков- председател наКомисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда- 7/18,42.

– Благой Филипов – председател на Комисия по бюджет и финанси – 6/15,79

– Пейчо Колев председател на Комисия по европейски фондове, национални и регионални програми и инвестиционна политика – 2/5,26.

– д-р Вержиния Георгиева- председател на Комисия по образование, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности- 1/2,63.

– Сотир Наумов – председател на Комисия по култура, туризъм, спорт, рекламна дейност и международно сътрудничество – 1/2,63.

         Вторият мониторинг от протокол №4/30.01.2024 показва, че докладванията на постоянните комисии са както следва:-

– Христо Яръмов – 14/58,33.
– Костадин Нищелков – 6/25,00.
– Кирил Киров – 2/8,33.
– д-р Вержиния Георгиева – 1/4,17.
– Пейчо Колев – 1/4,17.

         Третият мониторинг от протокол №5/19.02.2024 показва, че докладванията на постоянните комисии са както следва:

– Христо Яръмов – 5/45,45.
– Кирил Киров – 2/18,18.
– Благой Филипов- 2/18,18.
– Костадин Нищелков – 2/18,18.

         Четвъртият мониторинг от протокол №6/29.03.2024 показва, че докладванията на постоянните комисии са както следва:

– Христо Яръмов – 19/41,30.
– Благой Филипов – 11/23,91.
– Костадин Нищелков – 11/23,91.
– Кирил Киров – 2/4,37.
– д-р Вержиния Георгиева – 2/4,35.
– Сотир Наумов – 1/2,17.

         Петият мониторинг от протокол №7/30.04.2024 показва, че докладванията на постоянните комисии са както следва:

– Костадин Нищелков – 13/39,39.
– Христо Яръмов – 12/36,36.
– Кирил Киров – 4/12,12.
– Благой Филипов – 2/6,06.
– Пейчо Колев – 1/3,03.
– Сотир Наумов – 1/3,03.

         Шестият мониторинг от протокол №8/31.05.2024 показва, че докладванията на постоянните комисии са както следва:

– Костадин Нищелков – 11/47,83.
– Христо Яръмов – 8/ 34,78.
– Кирил Киров – 2/8,70.
-д-р Вержиния Георгиева – 1/4,35.
– Сотир Наумов – 1/4,35.

         При статистическите мониторинги може да се установи сумарно, че докладванията на постоянните комисии са 175 /38, 24, 11, 46, 33, 23/, или средно – 29,17. Амплитудата варира от 11 към 43, и достига до 4 пъти.

         Корелацията може да се обособи в два сектора, на групата на партия „Български социалдемократи, и на останалите групи в партиите. Постоянните комисии са на „Български социалдемократи” : Христо Яръмов – 68/38,86, Костадин Нищелков – 51/29,14, Кирил Киров и Благой Филипов – по 21/12,00, или общо 161/92,00.

         От другите партии на постоянни комисии са от : пп „Земеделски съюз – Александър Стамболийски”, д-р Вержиния Георгиева- председател на Комисия по образование, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности – 5/2,86, пп „МОРЕ,Пейчо Колев- председател на Комисията по европейски фондове, национални и регионални програми и инвестиционна политика -4/2,28 и пк «Евролевицата», Сотир Наумов- председател на Комисия по култура, туризъм, спорт, рекламна дейност и международно сътрудничество – 4/2,28, или общо 13/7,42.

         Съотношението от корелационния анализ се прилага за описание на силата и посоката на зависимост между променливи величини на двата сектора, които са 92:8.
Допълнителният корелационен анализ за обработка на статистическите данни в шестте мониторинги, използвани за изучаване на коефициенти между променливи показва, че се повишават и спадат статусите на председателите на постоянните комисии в Общинския съвет – Несебър.

         Според измерителната скала количественият анализ установява, че нараства съотношенията между двата сектора – на председателите на постоянните комисии, респективно с най-висок статус на пп „Български социалдемократи, и спад от останалите три партии на председателите на постоянните комисии, т.е. остават в миманса.