Отпускат целева финансова субсидия

         По предложение на председателя на Общинския свет – Несебър Върбан Кръстев с 18 гл. „за“ и 3 гл. „въздържали се“ от гласували 21 общински съветници прие решение №99.

         Решението е на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.6 ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общински съвет-Несебър даде съгласие да бъде отпусната целева финансова субсидия в общ размер от 29 000 лв, за подпомагане физическата активност на територията на Община Несебър:

1. На Сдружение „Тенис Академия Несебър“ – гр. Несебър, с ЕИК: 205100793, представлявано от Мирослав Руменов Бесов – 15 000 лв.
2. На Спортен клуб по Кикбокс „Несебър“ – гр. Несебър с ЕИК:206650494, представлявано от Михаил Георгиев Полименов – 10 000 лв.
3. На Спортен клуб „Несебър Яхт Клуб“ – гр. Несебър, с ЕИК:147129437, представлявано от Карина Красимирова Вангелова – 4 000 лв.

         Средствата да бъдат изплатени от общата субсидия за подпомагане на спортни клубове на територията на община Несебър, одобрена с Решение № 82, т.8.1 от Протокол № 5/19.02.2024 г. на Общински съвет – Несебър.