Общинските съветници ще гласуват по 24 точки

         Инж. Клара Стоянова – директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционното планиране, строителството и контрол върху строителството“ ще докладва с шест точки.

         Председателят на Общинския съвет-Несебър Върбан Кръстев насрочи заседанието на Общинския съвет на 30.01.2024 в зала „Мелсас”, а в проектодневния ред са включени 24 точки.

         С най-много точки председателят на Комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия Христо Яръмов ще докладва с 14 точки.

         Костадин Нищелков – председател на Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда ще докладва по 6 точки.

         Председателят на Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет Кирил Киров ще докладва 2 точки.

         Пейчо Колев – председател на Комисията по европейски фондове, национални и регионални програми и инвестиционна политика ще докладва по 1 точки, а Вержиния Георгиева – председател на Комисията по образование, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности също ще докладва по 1 точка.

         Точка първа е от предложение на Върбан Кръстев – председател на Общинския съвет – Несебър по Проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и по него ще докладва председателят на комисията Кирил Киров.

         По точка пета кметът на община Несебър Николай Димитров е с докладна за приемане на стратегия за управление на общинската собственост през мандат 2023-2027 г., годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на община Несебър за 2024 г. и отчет за 2023 г., а по него ще докладва председателят на комисията Христо Яръмов.

         Шест докладни има от инж. Клара Стоянова – директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционното планиране, строителството и контрол върху строителството“ , които ще бъдат представени от председателя на комисията Костадин Нищелков