Търсят се съдебни заседатели за Районен съд – Несебър

         По предложение на Върбан Кръстев – председател на Общински съвет – Несебър гласуваха за откриване на допълнителна процедура за определяна съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора им.

         Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие решение №21 за откриване на допълнителна процедура за определяне на 11 съдебни заседатели за Районен съд – Несебър с мандат 2024 г. – 2027 г. при следните правила:

         Всеки кандидат за съдебен заседател трябва да отговаря на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно:

         1. Да е дееспособен български гражданин, който:

– е на възраст от 21 до 68 години;
– има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
– има завършено най-малко средно образование;
– не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
– не страда от психически заболявания.

         2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
– е съдебен заседател в друг съд;

– е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
– участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели.
– работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

         В срок до 19.01.2024 г./включително/ кандидатите за съдебни заседатели могат да подават в деловодството на Общински съвет – Несебър в сградата на Общинска администрация, гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ № 10, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч., заявление за кандидатстване за съдебен заседател.

         Създадена е временна комисия (ВрК) за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели, в следния състав: председател: Александър Стоянов, членове: Христо Яръмов, Демир Петров,Сотир Наумов, Ивайло Илиев.