Общинските съветници ще гласуват по 38 точки. Приемат структура на общинска администрация в община Несебър

         Председателят на Общинския съвет-Несебър Върбан Кръстев насрочи заседанието на Общинския на 19 декември в зала „Мелсас”, а в проектодневния ред са включени 38 точки. С най-много точки председателят на Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет

         Кирил Киров ще докладва 11 точки.

          Председателят на Комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия Христо Яръмов ще докладва по 10 точки.

         Костадин Нищелков – председател на Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда ще докладва по 7 точки.

         Председателят на Комисията по бюджет и финанси Благой Филипов ще докладва по 6 точки.

         Пейчо Колев – председател на Комисията по европейски фондове, национални и регионални програми и инвестиционна политика ще докладва по 2 точки.

         Сотир Наумов – председател на Комисията по култура, туризъм, спорт, рекламна дейност и международно сътрудничество ще докладва по 1 точка,а Вержиния Георгиева – председател на Комисията по образование, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности също ще докладва по 1 точка.

         По точка 2 кметът на община Несебър Николай Димитров ще представи извършване на таксиметров превоз на територията на община Несебър, а по точка 11
Виктор Борисов – заместник-кмет на община Несебър ще представи приемането на структура на общинска администрация

          А по т.17 Дочка Маринова – секретар на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общински съвет, за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ ще докладва за молби на граждани за отпускане на финансова помощ.