Приеха Правлиника за организацията и дейността на Общинския съвет в Несебър

         Досегашните пет постоянни комисии стават осем.

         Общинският съвет с 14 гл. „за“, 2 гл. „против“ и 3 гл. „въздържали се“ от гласували 19 общински съветници прие решение №5 с което на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър прие Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2023-2027 г. неразделна част от настоящото решение.

         Общинският съвет с 14 гл. „за”, 2 гл. „против“ и 3 гл. „въздържали се“ от гласували 19 общински съветници, прие решение №6.То е на основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА.

         С решението избира за членове на постоянната Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет следните общински съветници: председател: Кирил Киров,зам.-председател: Христо Йовчев и членове: Демир Петров, Васил Василев, Венета Танева-Кючукова,Никола Пейков,Недялко Йорданов.

         Общинският съвет с 14 гл. „за”, 2 гл. „против“ и 3 гл. „въздържали се“ от гласували 19 общински съветници, прие решение №7.На основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА, избира за членове на постоянната Комисия по бюджет и финанси, следните общински съветници: председател: Благой Филипов, зам.-председател: Костадин Нищелков, членове: Христо Яръмов, Александър Стоянов, Пейчо Колев, Ивайло Илиев, Георги Георгиев.

         Общинският съвет с 14 гл. „за”, 4 гл. „против“ и 1 гл. „въздържали се“ от гласували 19 общински съветници, прие решение №8.На основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА, избира за членове на постоянната Комисия по европейски фондове, национални и регионални програми и инвестиционна политика, следните общински съветници: председател: Пейчо Колев, зам.-председател: Георги Манолов, членове: Сотир Наумов, Христо Йовчев,Иван Пиков,Вержиния Георгиева,Петър Тодоров.

         Общинският съвет с 14 гл. „за”, 3 гл. „против“ и 2 гл. „въздържали се“ от гласували 19 общински съветници, прие решение №9.На основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА, избира за членове на постоянната Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, следните общински съветници: председател: Христо Яръмов, зам.-председател: Сотир Наумов,членове:
Костадин Нищелков, Венета Танева-Кючукова,Михаил Минчев, Георги Георгиев, Благой Филипов.

         Общинският съвет с 14 гл. „за” и 5 гл. „против“ от гласували 19 общински съветници, прие решение №10.На основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА, избира за членове на постоянната Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, следните общински съветници: председател: Костадин Нищелков, зам.-председател: Александър Стоянов,членове: Демир Петров,Михаил Минчев,Георги Георгиев, Благой Филипов,Ивайло Илиев.

         Общинският съвет с 14 гл. „за”, 4 гл. „против“ и 1 гл. „въздържал се“ от гласували 19 общински съветници, прие решение №11.На основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА, избира за членове на постоянната Комисия по образование, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности, следните общински съветници:
председател: Вержиния Георгиева, зам.-председател: Христо Яръмов,членове:
Васил Василев, Недялко Йорданов,Иван Пиков,Христо Йовчев,Петър Тодоров.

         Общинският съвет с 14 гл. „за”, 2 гл. „против“ и 3 гл. „въздържал се“ от гласували 19 общински съветници, прие решение №12.На основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА, избира за членове на постоянната Комисия по култура, туризъм, спорт, рекламна дейност и международно сътрудничество, следните общински съветници: председател: Сотир Наумов,зам.-председател: Михаил Минчев, членове: Ивайло Илиев, Георги Манолов, Кирил Киров, Пейчо Колев,Вержиния Георгиева .

         Общинският съвет с 14 гл. „за” и 5 гл. „против“ от гласували 19 общински съветници, прие решение №13.На основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА, избира за членове на постоянната Комисия по Закона за противодействие на корупцията, следните общински съветници: председател: Демир Петров, зам.-председател: Кирил Киров
членове: Александър Стоянов,Венета Танева-Кючукова, Георги Манолов, Васил Василев,Никола Пейков.

         Общинският съвет с 12 гл. „за”, 3 гл. «против» и 4 гл. «въздържали се» от гласували 19 общински съветници прие решение №14.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 4 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, Общински съвет-Несебър определя за членове на комисията следните общински съветници: Костадин Нищелков, Георги Георгиев,Пейчо Колев.
Поради спешната необходимост от сформиране на комисията и започване на работата й във връзка с разглеждането на големия брой постъпили заявления на нуждаещи се граждани от общината, на основание чл.60 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.