Насрочено е второто заседание на Общинския съвет – Несебър

         В Заседателната зала „Мелсас” на 01.12.2023 е насрочено от 11 часа заседанието на Общинския съвет при следния проекто дневен ред от пет точки.

         Точка 1 е за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2023-2027 г.

         Точка 2 е избор на състав на постоянните комисии към Общински съвет – Несебър.

         Точка 3 е докладна записка № 564/24.11.2023 г. от Върбан Кръстев – председател на Общински съвет – Несебър за определяне на общинските съветници за членове на комисията по чл.4 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.

         По точка 4 Общинският съвет ще определи представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

         И по точка 5 е докладна записка вх. № 558/24.11.2023 г. от Върбан Кръстев – председател на Общински съвет – Несебър за даване на съгласие председателят на Общинския съвет да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ).

         Докладчик и по петте точки е Върбан Кръстев – председател на Общинския съвет- Несебър.