Първите 2 точки от първата година на новия мандат в Общинския съвет-Несебър

         По т.1 с оглед направените гласувания, Общинският съвет с 21 гл. „“за“ от гласували 21 общински съветници прие решение №1 за избиране на членове на комисия по таен избор на председател на Общински съвет – Несебър. В комисията бяха включени за: председател: Венета Танева – Кючукова и членове: Костадин Нищелков,

         Сотир Наумов, Ивайло Илиев и Недялко Йорданов.С решение №2 Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 21 общински съветници избра за председател на Общински съвет – Несебър, мандат 2023-2027 г. общинският съветник Върбан Кръстев.

         По т.2 Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие решение №3 за избиране на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общински съвет-Несебър и постоянните комисии към него, а в нейния състав бяха включени за: председател Върбан Кръстев и членове: Георги Манолов, Пейчо Колев, Костадин Нищелков, Петър Тодоров, Сотир Наумов и Вержиния Георгиева.

         Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници, прие решение №4 обявявайки в срок до 30.11.2023 г. да внесе за разглеждане и приемане от Общинския съвет Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
мандат 2023-2027 г.