НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СЕ СРЕЩНА С ЖИТЕЛИТЕ НА С. БАНЯ

         Предизборната среща на Николай Димитров в с. Баня премина при голям интерес и силно присъствие на хора от местната общност.

         „Благодаря ви за подкрепата, за силата и решимостта да защитите целостта на Община Несебър.“ – обърна се Николай Димитров присъстващите.
Начало на срещата бе дадено с отчет на цялостната дейност на общината за периода на мандат 2019- 2023 и продължи с представяне на плановете за развитие на с. Баня и разговор с жителите по теми, касаещи сградния фонд за обществено ползване, поддръжката на инфраструктурата и социалните проекти, които се изпълняват.

         „Сградата с многофункционално предназначение и пенсионерски клуб е почти готова и очаквам заедно да прережем лентата на този толкова необходим и полезен за местните жители обект. Започнахме строителството, за да удовлетворим потребностите на селото от закрити помещения, които да осигурят социалния и културно-самодеен живот на местната общност. Искам да подчертая, че община Несебър е сред единиците в България, инвестиращи в строителство на сгради с публично предназначение и обществени функции.“ – каза Николай Димитров и направи разяснение за социалните и здравни проекти, чиято реализация предстои.

         „Община Несебър започна подготовката на проект за Дневен център за хора с увреждания. Този проект е част от пакет интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Капацитетът на дома ще бъде 30 потребители, а дейност му ще предоставя дневни грижи в помощ за лица с увреждания и техните семейства. Друга важна задача, която сме си поставили ще се осъществи чрез проекта за Областна здравна карта, част от Национална здравна карта. В нея, на териториален принцип, ще бъде разглеждана необходимостта от болнични и извънболнични грижи за населението на България и въз основа на направени предложения ще бъде формирана политика в здравеопазването. Нашето настоятелно предложение е за увеличаване на екипите на спешна помощ, обслужващи община Несебър, и по-специално Обзор, увеличаване на броя направления за медицински специалисти и запазване или увеличаване броя на леглата в специализираните болници за рехабилитация, които функционират на територията на общината.“- разясни Николай Димитров.

         Част от жителите на Баня ползват услугите на Звеното Домашен социален патронаж и ежедневно получават прясно приготвена храна. Тази дейност е частично финансирана от общинския бюджет и е изражение на политиката за грижа към възрастните и хората в неравностойно положение.
Сред дейностите по поддръжка на общинската инфраструктура в Баня в изминалия мандат бе строителството на тротоари по няколко улици. В селото вече започна подмяна на уличното осветление с енергоспестяващо – изцяло с енергоспестяващо осветление е главната улица, новоизградено осветление има в една от пресечките й, частична подмяна на осветителни тела бе извършена на още няколко места; има осъществени ремонти по уличната мрежа; бяха изградени площадка за фитнес и площадка с катерушки в парка на населеното място, в двора на училището са поставени маси за тенис, шах и табла; извършена е подмяна на 300 метра водопровод към гробищния парк.

         Николай Димитров сподели, че община Несебър ще инициира изработване на проект за подмяна на водопроводната система за цялото село. „Надяваме се чрез Плана за възстановяване и развитие или по друг механизъм да получим финансиране, за да започнем подмяна на водопроводите не само в Баня , но и други населени места.

         „Главният републикански път от Несебър за Варна минава през Баня . Това ни задължава да продължим да разработваме инфраструктурата на селото. Очакваме предложения, които да ни дадат идея за нова функция на старата училищна сграда. Планираме да реконструираме и разширим парка в центъра на Баня. Вложихме средства за изграждане на многофункционална сграда с обществено предназначение, защото знаем, че чрез създаване на условия за качествен социален живот ще привлечем млади хора в населените места на община Несебър.“ – каза Николай Димитров.ИК

         Николай Димитров е независим кандидат-кмет, той е под № 69 в бюлетината.