Минало несвършено

         С реална загриженост към Неповторимия

         Отлетя 60-годишнината от обявяването на Несебър – град-музей, след това 65-годишнината, а сега премина и 67- годишнина, но така или иначе не съществуваше тържество, дори и символично.

         На 18 юли нямаше тържествено честване на 67- годишнината на град Несебър. А градът е обявен с Постановление № 243 на Министерския съвет на НРБ от 18.07.1956 г.

         Тогава територията на Старата част на град Несебър се обявява за архитектурно градоустройствен и археологически резерват от национално значение и се поставя под специален режим на градоустройствено и архитектурно изграждане, а председател на Изпълнителния комитет на Градския народен съвет е Кръстю Русев.

         Постановлението представлява основополагащ документ за развитието на града и е музеен, туристически и курортен комплекс от национално и международно значение.В него са разработени задълженията на всяко едно от тогава съществуващите министерства като това на: финансите, комуналното стопанство и благоустройство; електрификацията; народната отбрана;транспорта; културата;народното здраве и социалните грижи; земеделието.

         А също така и на : Българска академия на науките; Управление на горското стопанство; Главно управление на пътищата; Окръжен народен съвет-Бургас и Държавната планова комисия.Осем години по-късно Комитетът по култура и изкуство към Министерския съвет обнародва в ДВ бр.41/26.05.1964 Списък на паметниците на културата в град Несебър.

         В него са включени: 13 църкви, 2 турски бани, 2 вятърни мелници, 1 чешма, 70 частни къщи и 1 къща на Жилфонд, както и останки от крепостна стена извън дворищната регулация. Изпълнението на постановлението, възложено на цит. министерства и институции през 1956 г., по това време продължава да е в сила.

         Днес някои от тях вече ги няма, други продължават да съществуват. Липсата на контрол и санкции по изпълнението на постановлението обаче довежда до това, че от Списъка отпадат Вятърната мелница в новата част на града под №16 и Турската баня под №18 в северната част на полуострова. И не само те.

         67 години по-късно, никой по никакъв начин не отбеляза навлизането в бележитата годишнина, която очевидно е била градивна и историческа. Тя обаче не е само от и за Община Несебър, а и за Бургаска област, страната и чужбина.

         Решението на Постановлението е от онзи документ на Министерски съвет – 18.07.1956 , след това този от 05.08.1958 , и следващият от 26.05.1964 г.

         Достатъчно е да си припомним, че на 22.11.1984 Бюрото на Министерския съвет приема.Решение №185 за създаване на Национален координационен център за по-нататъшно развитие на град Несебър,за чийто председател е определен тогавашния вицепремиер Георги Йорданов.

Георги Йорданов

         Решение №185 на Бюрото на Министерския съвет от 22 ноември 1984 година за създаване на Национален координационен комитет за по- нататъшното развитие на град Несебър.

         БЮРОТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

1.Създава Национален координационен комитет със задача да координира дейностите по изучаването, съхраняването, популяризирането и по-нататъшното развитие на град Несебър, обявен през 1983 г. от ЮНЕСКО като обект на световно културно наследство.

         В Национален координационен комитет да се включат представители на Министерството на строителството и селищното устройство, Комитета на културата, Министерството на финансите, Министерството на съобщенията, Българската асоциация за отдих и туризъм, Министерството на производството и търговията с потребителски стоки, Окръжния комитет на Българската комунистическа партия и Изпълнителния комитет на Окръжния народен съвет – Бургас, Националната комисия за ЮНЕСКО, Българската академия на науките, Общинския комитет на БКП и Изпълнителния комитет на Общинския народен съвет – Несебър и други заинтересувани ведомства и организации.

2.За председател на Националния координационен комитет определя Георги Йорданов – заместник – председател на Министерския съвет и председател на Комитета за култура, който по предложение на Окръжния комитет на Българската комунистическа партия и Изпълнителния комитет на Окръжния народен съвет – Бургас, да утвърди поименно състава на комитета.

         И в този център ясно са определени правата и задълженията на всички участници.На Община Несебър в лицето на тогавашния изпълком на Общинския народен съвет /като един от участниците в съвета/,са отредени незначителни функции /и като права, и като задължения/.

         Но кой ти помни? А трябва.Защото загрижеността за “Старинен Несебър” би трябвало да бъде реална. А ето и действащите граници за резервата на „Старинен Несебър”, както и на новата междуведомствена комисия:

         За новите границите резервата „Старинен Несебър”

         С Постановление №174/13.09.1991 г. Министерският съвет постанови:
Член 1. Определя граници на националния археологически и архитектурно – градоустройствен резерват „Старинен Несебър” – световна културна ценност, и на охранителната му зона, съгласно приложението. Член 2. Проучването, опазването и развитието на резервата „Старинен Несебър” , включен списъка на световното културно наследство , се извършват в съответствие с Конвенцията за защита на световното културно и природно наследство.

         Заключителна разпоредба

         Параграф единствен. Отменя точка 1 от постановление №243 на Министерския съвет от 1956 г. за обявяването на Несебър за музеен, исторически и културен комплекс от национално и международно значение /необнародвано/.

         Приложение към член 1 Описание на границите на Националния археологически и архитектурно – градоустройствен резерват „Старинен Несебър” – световна културна ценност, и на охранителната му зона.
1.Резерватът обхваща цялата полуостровна част с провлака включително възвърнатите територии на северния бряг, с обща площ 27,7 хектара.
2.За охранителната зона да се считат новопридобитите пристанищни територии в югозападната част от Стария град, на запад – част от новия град до източната граница на квартали 57, 58, 59 и 60 /по направление на ул.”Зорница” до морето на север и юг/, както и непосредствено прилежащата на резервата и посочените територии двукилометрова акватория.

         Държавен вестник,бр.75/13.09.1991

         Създава се постоянна междуведомствена комисия за обекта на световното наследство „Старинен град Несебър”

         Министерският съвет прие решение, с което одобри създаването на постоянна междуведомствена комисия, подпомагана от експертна работна група, за обекта на световното наследство „Старинен град Несебър”. *

         Междуведомствената комисия и експертната работна група ще допринесат за прилагането на ясна и дългосрочна политика на държавно и общинско равнище за трайно решаване на проблемите на „Старинен град Несебър” в съответствие с критериите на ЮНЕСКО за поддържане на изключителната универсална стойност на обекта и осигуряване на устойчивото му развитие.

         В координация с всички заинтересовани институции и структури, междуведомствената комисия и експертната работна група ще изработят политики, предложения за законодателни мерки, ще съгласуват и координират решенията, плановете и проектите за консервация и развитие на „Старинен град Несебър”, както и ще наблюдават прилагането на препоръките и решенията на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО по отношение на обекта на световното наследство „Старинен град Несебър”. ___________________________________________________________________________
* Решението №185 на Бюрото на Министерския съвет е от 22.11.1984 г.С него се създава Национален координационен център за по-нататъшно развитие на град Несебър.За негов председател е определен тогавашния вицепремиер и министър на културата Георги Йорданов.