Получават допълнително възнаграждение за второ тримесечи на кмета на общината и кметовете на населени места

         Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие
решение №965.

         На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, ал.5 от ПМС 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, и чл.24 от Вътрешните правила за заплатите на Община Несебър, Общински съвет – Несебър одобрява на кмета на Община Несебър и на кметовете на населени места в Общината за постигнати резултати за второто тримесечие на 2023 г., суми в размер на 520 лв, както следва: