Отпускат допълнителна финансова субсидия на спортни клубове

         Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие решение №923.

         На основание чл.21 ал.1. т. 23 от ЗМСМА , Общински съвет-Несебър отпуска допълнителна финансова субсидия в общ размер от 4 000 лв. /четири хиляди лева/, която да бъде разпределена за целево финансово подпомагане на следните спортни клубове, а именно:

         1. На Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Атлетик – 2014“ с ЕИК 176709959, представлявано от Венцислав Гичев сумата в размер на – 2 000 лв./ две хиляди лева /

         2. На Сдружение с нестопанска цел „Колоездачен клуб‘‘- гр. Несебър с ЕИК 102852586, представлявано от Йордан Йорданов сумата в размер на – 2 000 лв./ две хиляди лева /
                  / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/