Прекратяват членството на Община Несебър в СНЦ „Местна инициативна група Несебър“

         Общинският съвет с 12 гл. „за” и 1 глас «против» от гласували 13 общински съветници прие решение №928.

         На основание чл. 21, ал. 1, т.15 от ЗМСМА във връзка с чл. 51 т.2 от Наредба №7 – за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и общинските предприятия, Общински съвет –Несебър прекратява участието си като член на СНЦ „Местна инициативна група Несебър“ с ЕИК 175944833 и възлага на представителя на Община Несебър в сдружението да заяви прекратяване на членството.

         Прекратявайки членството си в СНЦ „Местна инициативна група Несебър“ с ЕИК 175944833, Община Несебър има намерение, съвместно с субекти от стопанският и нестопанският сектор да учреди нова местна инициативна група. Тъй като кандидатстването пред МЗХ за финансиране на стратегия по подхода водено от общностите местно развитие се очаква да започне от месец юли до месец септември.2023 год. и за да може до тази дата да бъде извършена техническата част на основание чл. 60, ал. 1, предл. 3 и 4 от АПК допуска предварително изпълнение на Решението.
                  / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/