Гласуваха за полски полицаи

         По предложение на Виктор Борисов зам.кмет на община Несебър общинските съветници гласуваха за разходи за издръжка на двама командировани полицаи от Република Полша.

         Общинският съвет – Несебър с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие решение №963. То е на основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г., Общински съвет – Несебър даде съгласие да се изразходят средства в размер до 4 000 лв. от дейност 239, Други дейности по вътрешната сигурност за поемане разходите по издръжка на двама командировани полицаи от Република Полша.