Председателят на Общински съвет – Несебър отчете 137 решения, заявени от постоянните комисии

         Съгласно чл.27 ал.6, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Председателят на Oбщинския съвет Румен Кулев изготвя и внася за разглеждане периодично отчети за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината.

         Настоящият отчет обхваща периода месец януари 2023 г. – месец юни 2023 г.

         През отчетния период са проведени общо 3 /три/ редовни заседания на Общински съвет – Несебър.

         В дневния ред на заседанията на постоянните комисии и на заседанията на Общинския съвет, преобладаващо, бяха разглеждани докладни записки, свързани предимно с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, докладни записки за одобряване на проекти за подробни устройствени планове, изменения и допълнения на действащи наредби и приемане на правилници.

         При провеждането на заседанията са спазени всички процедури за тяхното свикване и провеждане.

         В периода от м. януари 2023 г. до м. юни 2023 г. включително от заседанията на Общинския съвет са отсъствали при спазване процедурата предвидена в ЗМСМА и след уведомления до Председателя на Общинския съвет следните общински съветници: Венелин Ташев и Константин Лефтеров.

         Дейността на постоянните комисии през отчетния период се осъществяваше в съответствие с Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. В заседанията на постоянните комисии участваха, Председателят на Общинския съвет, кмета на общината, заместник кметовете на общината и специалисти от общинската администрация с цел запознаване на общинските съветници с подробности по внесените за разглеждане докладни записки. Решенията в комисиите се приемаха със съответното гласуване и с необходимото мнозинство, предвидено в правилника за работа на съвета. На заседанията на комисиите се изразяваха становища в подкрепа на предложените проекти за решения по тях, и/или се изготвяше нов проект за решения, които бяха представени за гласуване на заседанията на Общинския съвет.

         В отчетният период бяха проведени заседания на постоянните комисии както следва:

1. Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет – е провела 3 /три/ заседания с приети 23 /двадесет и три/ решения.

2. Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми е провела 3 /три/ заседания с приети 23 /двадесет и три/ решения.

3. Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда е провела 3 /три/ заседания с приети 28 /двадесет и осем/ решения.

4. Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия е провела 3 /три/ заседания с приети 52 /петдесет и две/ решения.

5. Комисия по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности е провела 3 /три/ заседания с приети 11 /единадесет/ решения.

         За отчетния период Общинският съвет е приел 137 /сто тридесет и седем/ решения от различен характер.

         В изпълнение на чл.22, ал.1 от ЗМСМА, всички решения в 7 дневен срок от приемането им са изпращани на кмета на Общината, на районна прокуратура и на областния управител на област Бургас. В същия срок, същите са разгласявани, чрез поставянето им на таблото за информация от Общински съвет-Несебър на входа на сградата на общината и са обявени на електронната страница на Общински съвет-Несебър. Тези, които подлежат на обявяване в държавен вестник, също своевременно бяха изпращани в редакцията на вестника за публикуване.

         През отчетния период е подадено заявление в канцеларията на Общински съвет – Несебър от общинския съветник Тонка Кирилова Пешева с вх. № 192 от 24.03.2023 г., с което заявява желанието си да бъдат прекратени предсрочно правомощията и като общински съветник мандат 2019 г. – 2023 г. На нейно място с решение № 201 от 24.04.2023 г. на общинската избирателна комисия – Несебър е обявен за избран за общински съветник Виктор Паскалев Паскалев от листата на ПП“МОРЕ“.

         Съгласно чл.32, ал.2 от Закона за администрацията, във връзка с чл.45, ал.4 от ЗМСМА Областния управител упражнява контрол за законосъобразността на актовете на общинските съвети. Той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в Общинския съвет или да ги оспорва пред Административен съд – Бургас.
През отчетния период Областният управител не е върнал за ново обсъждане решение на ОбС-Несебър, но е оспорил едно наше решение както следва:

         1. Решение № 915 от Протокол № 34/28.04.2023 г. оспорено със заповед РД-09-23/18.05.2023 г., по което е образувано пред Административен съд – Бургас, административно дело №907/2023 г.

         Кметът на Общината, съгласно чл.45, ал.5 от ЗМСМА, също има право да върне за ново обсъждане незаконосъобразни или нецелесъобразни актове на Общинския съвет, или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд.

         През отчетния период Кметът на Общината не е върнал решение на ОбС-Несебър за ново обсъждане, както и не е оспорил нито едно от приетите решения.

         Решенията на общинският съвет могат да бъдат обжалвани от заитересовани лица.

         През отчетния период е постъпила жалба от фирма „Жанет“ ООД против решение №915 от Протокол №34/28.04.2023 г., и е образувано адм. дело №888/2023 г. С определение 1298/25.05.2023 г., Административен съд – Бургас съединява производството по адм. дело №907/2023 г. с адм. дело №888/2023 г. по описа на адм. съд Бургас в едно производство на общо решение по подадените жалби и същото е насрочено за 13.07.2023 г.

         През отчетния период има постъпила жалба от СНЦ „Национален форум на хората с увреждания“, против решение №600 от Протокол №25 от 05.04.2023 г. и е образувано адм. дело №523/2023 г.