Дивидентите в „Слънчев бряг” АД няма да се раздават

         Предвид финансовият резултат – загуба от дейността на «Слънчев бряг»АД през 2022 г., Съветът на директорите на дружеството реши да не се разпределя печалба за финансовата 2022г. и да не се изплащат дивиденти. Проекторешението е по т.10, а според поканата за свикване на общо събрание на акционерите в „Слънчев бряг“ АД всичките точки са 14.

         Общото събрание е с уникален идентификационен код SLBRAD280623ROSA и ISIN код на емисията: BG11SLNEAT19 и ще се проведе на 28-ми юни 2023г. (сряда), от 11:00 часа (източноевропейско стандартно време), а координирано универсално време 8:00ч. (UTC), в седалището и адреса на дружеството в к.к. Слънчев бряг, 8240, гр. Несебър, административната сграда на „Слънчев бряг“ АД – Главна дирекция, ет.2, голяма заседателна зала, при следния дневен ред:

         1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2022г. с рег. № В01-00-21/27.02.2023г. и Анализ за дейността към 31.12.2022г. с рег.№ В01-00-22/27.02.2023г. на Съвета на директорите; проект за решение – ОС приема Доклада за дейността на дружеството през 2022г. с рег. № В01-00-21/27.02.2023г. и Анализ за дейността към 31.12.2022г. с рег.№ В01-00-22/27.02.2023г. на Съвета на директорите;

         2. Приемане (одобряване) на Годишен финансов отчет към 31.12.2022 г. с рег. № В01-00-19/27.02.2023 г. и Приложение към него с рег.№ В01-00-20/27.02.2023 г., както и доклада от 10.03.2023г. за извършения независим финансов одит за 2022г. на орегистрирания одитор Камелия Терзийска – управител на „Брейн сторм консулт – ОД” ООД; проект за решение – ОС приема (одобрява) Годишен финансов отчет към 31.12.2022 г. с рег. №В01-00-19/27.02.2023 г. и Приложение към него с рег.№ В01-00-20/27.02.2023 г., както и доклада от 10.03.2023г. за извършения независим финансов одит за 2022г. на регистрирания одитор Камелия Терзийска – управител на „Брейн сторм консулт – ОД” ООД;

         3. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2022 г. с рег.№ В01-00-23/27.02.2023 г.; проект за решение – ОС приема Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2022 г. с рег.№ В01-00-23/27.02.2023 г.;

         4. Приемане на Доклад № В53-00-62/28.04.2023 г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2022г.; проект за решение – ОС приема Доклад № В53-00-62/28.04.2023 г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2022г.;

         5. Приемане на Доклад от Директора на дирекция „Правно обслужване и връзка с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД – Силвия Димитрова за дейността през 2022 г., рег. № В01-00-26/01.03.2023 г.; проект за решение – ОСА приема Доклад от Директора на дирекция „Правно обслужване и връзка с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД – Силвия Димитрова за дейността през 2022 г., рег. № В01-00-26/01.03.2023 г.;

         6. Приемане на Нефинансова декларация на „Слънчев бряг“ АД за 2022г. с рег. № В01-00-24/27.02.2023 г.; проект на решение: ОСА приема нефинансова декларация на „Слънчев бряг“ АД за 2022г. с рег. № В01-00-24/27.02.2023 г.;

         7. Приемане на Декларация за корпоративно управление съгласно чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК от „Слънчев бряг“ АД, за 2022 г. с рег. № В01-00-25/27.02.2023 г.; проект за решение: ОСА приема Декларация за корпоративно управление съгласно чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК от „Слънчев бряг“ АД, за 2022 г. с рег. № В01-00-25/27.02.2023 г.;

         8. Приемане на Пояснителни бележки към Уведомлението за финансовото състояние с рег. № В01-00-27/01.03.2023 г., Информация съгласно Приложение № 3 по смисъла на чл.10, т.2 от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. с рег. № В01-00-28/01.03.2023 г., Информация съгласно Приложение № 4 с рег. № В01-00-29/01.03.2023 г., Вътрешна информация с рег. № В01-00-30/01.03.2023 г. и Допълнителна информация рег. № В01-00-31/01.03.2023 г.; проект за решение: ОСА приема Пояснителни бележки към Уведомлението за финансовото състояние с рег. № В01-00-27/01.03.2023 г., Информация съгласно Приложение № 3 по смисъла на чл.10, т.2 от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. с рег. № В01-00-28/01.03.2023 г., Информация съгласно Приложение № 4 с рег. № В01-00-29/01.03.2023 г., Вътрешна информация с рег. № В01-00-30/01.03.2023 г. и Допълнителна информация рег. № В01-00-31/01.03.2023 г.;

         9. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2022г.; проект за решение: Предвид финансовият резултат – загуба от дейността на дружеството през 2022г, ОС, приема предложението на Съвета на директорите на дружеството – да не се разпределя печалба за финансовата 2022г. и да не се изплащат дивиденти;

         10. Приемане на решение за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2017 година в размер на 610 971,16 лева от статия „Резерви”, както и тези от периода 2018-2022 година да останат в неразпределени загуби от минали години; проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите на дружеството за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2017 година в размер на 610 971,16 лева от статия „Резерви”, както и тези от периода 2018-2022 година да останат в неразпределени загуби от минали години;

         11. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през 2021г., 2020г.,2015г., 2014г.,2013г. и 2012г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през 2021г., 2020г.,2015г., 2014г., 2013г. и 2012г.;

         12. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2022г. – 31.12.2022г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2022г. – 31.12.2022г.;

         13. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2023г. по Препоръката на Одитния комитет въз основа на конкурсна процедура да бъде сключен договор за изпълнение с участника, класиран на първо място – Руслана Павлова Стоянова – дипломиран експерт счетоводител; проект за решение: ОС избира Руслана Павлова Стоянова – дипломиран експерт счетоводител;, класирана на първо място в проведен от Одитния комитет на дружеството конкурс за избор на независим одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2023г., на което лице да бъде възложен одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл.16 от Регламент (ЕС) № 537/2014. При отказ или непредставяне на всички изискуеми документи, съгласно конкурсната процедура от страна на спечелилия участник, да бъде изпратено предложение за сключване на договор на следващия по ред класиран участник, последователно, до изчерпване на направените предложения от класираните до 3-то място участници;

         14. Избор на членове на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит; проект на решение: ОСА избира лицата, предложени от съвета на директорите за членове на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД, както следва: г-н Венцислав Кирилов Терзийски – специалност „финанси“, професионален опит 22 години, г-н Тони Иванов Петров, специалност „финанси“, професионален опит 24 години и г-н Теодор Траянов Марковски, специалност „юрист“, професионален опит 18 години. Определя мандат на този състав на ОК 1 (една) година от приемане на настоящото решение. ОС потвърждава избора на одитния комитет за досегашния председател на одитния комитет, а именно Венцислав Кирилов Терзийски да продължи да бъде председател на ОК.