Кандидатстваха по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

         По предложение та Николай Димитров – кмет на община Несебър съветниците гласуваха за кандидатстване на Община Несебър по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. по проект „Създаване на нова услуга за почистване и поддържане акваторията на рибарско пристанище „Северна буна“ – Несебър“.

         Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие решение №900 на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър

         1. Дава съгласие Община Несебър да подготви проектно предложение и да кандидатства по процедура BG14MFOP001-4.124 – Мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 с проект „Създаване на нова услуга за почистване и поддържане акваторията на рибарско пристанище „Северна буна“ – Несебър“;

         2. Възлага на кмета на общината, при одобрение на проекта, общината да финансира заемообразно дейностите до възстановяване на средствата от програмата, да осигури необходимото за изпълнение на проекта съфинансиране и да поеме всички недопустими, но необходими за изпълнението на проекта разходи.

         3. Поради определения краен срок за кандидатстване, на основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Ре