Учредиха за още един пчелин

         Общинският съвет – Несебър с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие решение №821 за учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински имот в землището на Тънково, община Несебър.

         На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4, т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър, във връзка с чл.11, ал.1, ал.2 и ал.3, т.2 от ЗП, Общински съвет – Несебър даде съгласие да се учреди на Величка Тодорова от гр. Несебър, ул. „Иван Александър“ №15 и Добрина Владимирова от гр. Несебър, ул.„Отец Паисий“ 66, възмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот представляващ поземлен имот , находящ се в м. ”Камарата”, трайно предназначение „Земеделска“, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“, Х категория, целия на площ 1304 кв.м., АОС №4430/07.03.2011г.

         Правото на ползване по т.1 се учредява за срок от 10 години, срещу цена на правото на ползване за целия период в размер на 730,20 лв. без ДДС .