Разполагат още един пчелин в Несебър

         Общинският съвет – Несебър с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие решение №820 за учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър, община Несебър.

         На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4, т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър, във връзка с чл.11, ал.1, ал.2 и ал.3, т.2 от ЗП, Общински съвет – Несебър даде съгласие да се учреди на Татяна Тулева от гр. Несебър, ул. „Иван Александър“ №15 и Добрина Владимирова от гр. Несебър, ж.к.„Младост“ 22, възмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот представляващ поземлен имот , находящ се в м.”Бостанлъка”, трайно предназначение „Земеделска“, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“, VІІІ категория, целия на площ 1665 кв.м., АОС №1468/15.10.2002.

         Правото на ползване по т.1 се учредява за срок от 10 години, срещу цена на правото на ползване за целия период в размер на 1882,80лв. без ДДС .