С единодушно гласуване

         По предложение на Николай Димитров – кмет на община Несебър
Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие решение №786 за отпускане на субсидия на ФК ,,Равда‘‘ за финансиране.

         На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.133 от Закон за физическо възпитание и спорта, чл.3 т.2 от Наредбата за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в Община Несебър и при спазване на разпоредбите на чл.20 от Закона за държавните помощи, Общински съвет – Несебър отпусна целеви средства за неикономическа дейност в размер на 2 000 лв. на ФК „Равда” – с. Равда за покриване на разходи по организация на мероприятието на спортния клуб.

         Средствата се осигурят от бюджета на общината за 2022 г. от Дейност 604 Осветление на улици, §1016.
На основание чл. 60 от АПК, предвид необходимостта от средства на спортния клуб за издръжка и покриване на просрочени задължения през 2022 г., допуска предварително изпълнение на решението.