С 16 гласа „За” и 5 „Въздържали се” гласуваха за 60 000 лв

         По предложение на Николай Димитров – кмет на община Несебър
Общинският съвет с 16 гл. „за” и 5 гл. «въздържали се» от гласували 21 общински съветници бе прието решение №785за отпускане на субсидия на ОФК ,,Несебър‘‘ за финансиране на Детско-юношеска школа.

         На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.133 от Закон за физическо възпитание и спорта, чл.3 т.2 от Наредбата за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в Община Несебър и при спазване на разпоредбите на чл.20 от Закона за държавните помощи, Общински съвет – Несебър отпусна целеви средства за неикономическа дейност в размер на 60 000 лв. на ОФК „Несебър” – гр. Несебър за покриване на разходи по издръжка на Детско-юношеска школа.

         Средствата се осигурят от бюджета на общината за 2022 г. от Дейност 604 Осветление на улици, §1016.
На основание чл. 60 от АПК, предвид необходимостта от средства на спортния клуб за издръжка и покриване на просрочени задължения през 2022 г., допуска предварително изпълнение на решението.