Отказаха направено предложение за 99 430,83 лв

         Общинският съвет с 20 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 21 общински съветници прие решение №792 ,относно предложение по чл. 33 от Закона за собствеността за закупуване на ½ идеална част от сграда с идентификатор № 51500.506.562.1 по КККР на гр. Несебър.

         На основание чл.21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.34 ал.2 от Закона за общинската собственост, ОТКАЗВА НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по реда на чл. 33 ал.1 от Закона за собствеността от «Марк 89» ООД, ЕИК 102979228 със седалище и адрес на управление гр. Несебър ул. «Пирин» № 6, представлявано от Мария Славова Стефанова за закупуване на собственият на дружеството недвижим имот, а именно:

         ½ ид. част от сграда с идентификатор 51500.506.562.1 по Кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Несебър, представляваща сграда № 3 – „офис сграда и коктейл бар“ със застроена площ 107 кв.м., а съгласно документи, удостоверяващи правото на собственост на площ от 100 кв.м.; брой етажи три; с предназначение: „друг вид, обществена сграда“, ведно със съответния процент идеални части от общите части на сграда и от правото на строеж върху УПИ III-общ. в кв.4201 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“, представляващ ПИ 51500.506.562 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър на предложената цена в размер на 99 430,83 лв. /деветдесет и девет хиляди четиристотин и тридесет лева и осемдесет и три стотинки/с ДДС.

         /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /