Избраха нов член

         Общинският съвет с 20 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 21 общински съветници прие решение №777 за нов член в състава на комисията по чл. 4 от Правилника за реда и начина за определяне на еднократна финансова помощ.

         На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.4 от Правилника за реда и начина за определяне на еднократна финансова помощ, Общински съвет-Несебър прие взетото решение:

         1. Избира общинския съветник Венелин Стоянов Ташев за член в състава на комисията по чл.4 от Правилника за реда и начина за определяне на еднократна финансова помощ на Общински съвет – Несебър на мястото на Георги Манолов Манолов.