Гласуваха с 20 гласа „За”, 1 „Против” за промяна в състава на местния парламент

         По предложение на Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър
с 20 гл. „за” и 1 гл. «против» от гласували 21 общински съветници бе прието решение №773 за промяна в състава на постоянните комисии на Общински съвет – Несебър.

         Промените са на основание чл.21, ал.1, т.1 във връзка с чл.33 ал1, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.19 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Несебър:

         1. Избира Недялко Николов Йорданов за член на постоянната Комисия по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности и за член на постоянната Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда.

         2. Избира Сотир Янков Наумов за председател , а Христо Георгиев Яръмов за зам. председател на постоянната Комисия по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности.

         3. Избира Красимир Петров Мавров за зам. председател на постоянната Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми и за член на постоянната Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда.

         4. Избира Венелин Стоянов Ташев за член на постоянната Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми и го освобождава от състава на постоянната Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда.

         5. Избира Благой Вангелов Филипов за зам. председател на Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда.