Предоставят земеделски имоти, попадащи в масиви за ползване в 14 землища

         Съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2022/2023 г. Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие решение №745, а именно

         1.На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.3 и чл.37в, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.14 ал.8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Несебър дава съгласие имотите от общинския поземлен фонд, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или за аренда, да бъдат предоставени на ползватели на съответните масиви за стопанската 2022/2023 година, при цена, както следва:

         2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички последващи действия и сключване на договори за наем за едногодишно ползване на земеделски земи от общинския поземлен фонд за стопанската 2022/2023г. по т.1 от настоящото решение.

         3. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2022г., като в Раздел ІІІ точка Д подточка Д1: „Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производители за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини“ се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 37825.27.1 по КК и КР на с.Козница, находящ се в м.”Церовите до М.В-ца”, с начин на трайно ползване – Нива, ІV категория, целия на площ 8543кв.м.

         4. При заявяване за предоставяне на имоти по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, които не са включени в годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2022г., раздел ІІІ точка Д подточка Д1 да бъде допълнена с тях.

         5. На основание чл.60 от АПК, с оглед защита на обществените интереси на гражданите на Община Несебър, в частност на ползватели на масиви земеделски имоти и с цел спазване на законовите срокове допуска предварително изпълнение на настоящото решение.“