Отдават под наем общински обекти в Несебър, Стара част

         Общинският съвет – Несебър със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие решение №751, отдаване под наем на общински обекти находящи се в УПИ I кв.105 по ЗРП на гр. Несебър – Стара част, а именно:

         І. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА и предвид мотивите на постоянната комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, Общински съвет – Несебър реши:

         1. Дава съгласие, по реда, предвиден в ЗУТ, да бъде проведена процедура по премахването на:

         – Сграда „Рибен павилион №8“, с ид. 51500.501.352.4 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 50 кв.м , площ на чардака / открита площ/ 26 кв.м., АчОС №6609/17.02.2020г.

         – Сграда „Рибен павилион №9“, с ид. 51500.501.352.3 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 50 кв.м, площ на чардака / открита площ/ 26 кв.м., АчОС №6608/17.02.2020г.

          – Сграда „Рибен павилион №12“ със ЗП от 53 кв.м, с ид. 51500.501.452.6 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 53 кв.м, площ на чардака/ открита площ/ 37 кв.м., АчОС №6615/17.02.2020г.

         – Сграда „Рибен павилион №14“, с ид. 51500.501.452.4 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 50 кв.м , площ на чардака /открита площ/ 25 кв.м., АчОС №6610/17.02.2020г. –

         – Сграда „Рибен павилион №15“, с ид. 51500.501.452.3 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 50 кв.м , площ на чардака / открита площ/ 25 кв.м., АчОС №6612/17.02.2020 г. –

         -Сграда „Рибен павилион №16“, с ид. 51500.501.452.2 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 52 кв.м , площ на чардака / открита площ/ 47 кв.м., АчОС №6614/17.02.2020г.

         – Сграда –„Рибен павилион №18“, с ид. 51500.501.452.1 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 52 кв.м, площ на чардака / открита площ/ 37 кв.м., АчОС №6616/17.02.2020г.

         2. Дава съгласие, да бъде проведена процедура по промяна на функционалното предназначение на Сграда „Павилион №17“, с идентификатор 51500.501.353.1 по КККР на гр. Несебър, изградена в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, със ЗП от 49 кв.м. – АчОС №6600/17.02.2020 г.;