Съветниците гласуваха единодушно

         Промениха и допълнениха Наредбата за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на община Несебър. А за това Общинският съвет – Несебър със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници приеха единодушно решение №737.

         І. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на община Несебър, както следва:
§ 1. Чл.3 ал.2 се изменя и придобива следната редакция:

         Ал.2 Режимът и часовият диапазон на зоните, определени за кратковременно паркиране е както следва :

         а/ в периода от 01 юни до 30 септември (включително) часовият режим на платено паркиране е валиден за всички дни от седмицата в периода от 9.00 часа до 20.00 часа, с непрекъсната продължителност на паркирането до 3 часа.

         б/ в останалия период от годината /от 01.10. до 31.05./ режимът на платено паркиране е валиден за всички дни от седмицата, без почивните дни /събота, неделя и официалните празници/ в периода от 08.00 часа до 17.00 часа, с непрекъсната продължителност на паркирането до 3 часа.
§ 2. Чл. 5, ал. 3 се отменя.

         § 3 В допълнителните разпоредби се създава нов § 7 със следния текст: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на община Несебър е приета с Решение № 737 от Протокол № 30/27.10.2022 г. на Общински съвет – Несебър и влиза в сила от деня на публикуването на решението на интернет страницата на Общинския съвет – Несебър.

         ІІ. Спира прилагането на режима на платено кратковременно паркиране по ул. „Морска” за периода до 01.06.2023 г.