Отпуснаха еднократна финансова помощ за жители от Несебър, Оризаре и Равда

         По предложение на Дочка Маринова – секретар на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на Общински съвет – Несебър, съветниците гласуваха единодушно за удовлетворяване на молби от граждани за отпускане на финансова помощ.За това Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие решение №742.

         На основание чл.21 ал.1 т..23 и чл.54 ал.1 от ЗМКСМА и чл.7 ал.1 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ на следните лица: Гинка Щерева, от Оризаре, в размер на 800 лв., Соня Латунова- в размер на 5 000 лв.,Марина Нейчева . в размер на 2 000 лв. Даниел Минчев – в размер на 800 лв.- и тримата са от Несебър, и Николай Узунов от Равда в размер на 5 000 лв.