Гласуваха допълнителна финансова субсидия на спортните клубове в размер на 8 000 лв

         По предложение на Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър беше отпусната допълнителна финансова субсидия на спортни клубове от община Несебър. За това Общинският съвет-Несебър с 16 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 17 общински съветници прие решение №741.

         I.На основание чл.21 ал.1. т.6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.133 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общински съвет – Несебър, дава съгласие да бъде отпусната допълнителна финансова субсидия в общ размер от 8 000 лв. /осем хиляди лева/, която да бъде разпределена за целево финансово подпомагане на следните спортни клубове, а именно:

         На „Футболен клуб Свети Влас“ – гр. Свети Влас с ЕИК 176026059, представлявано от Станимир Стоянов сумата в размер на 2 000 лв. /две хиляди лева/.

         На Футболен клуб „Устрем“ – с. Тънково с ЕИК 176206331, представлявано от Милчо Янчев сумата в размер на 2 000 лв. /две хиляди лева/.

         На Футболен клуб „Черноморец“ – гр. Несебър с ЕИК 102887057, представлявано от Кирил Добрев сумата в размер на 2 000 лв.
/две хиляди лева/.

         На „Спортен клуб по бойни спортове Несебър“ – гр. Несебър с ЕИК 176959539, представлявано от Антони Тодоров, сумата в размер на 2 000 лв./две хиляди лева/.

         II. Сумата в размер на 4 500 лв. /четири хиляди и петстотин лева/ да се осигури от остатъка от резерва, утвърден с решение № 657, в частта му на точка IV, обективирано в Протокол № 26/28.04.2022 г. а останалата сума в размер на 3 500 лв./три хиляди и петстотин лева/ от бюджета на общината за 2022 г. от дейност 714 – Спортни бази – § 4500.