Приеха наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

         Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие решение № 705.Основанието е на основание чл. 21, ал.1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 76 ал.3 от АПК, че Общински съвет – Несебър приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър със следното съдържание:

§. 1 Изменя чл. 140, като същия придобива следната редакция:
Чл. 140 (1) За ползване на яхтено и рибарско пристанище се заплаща линейна кейова цена за всеки започнат линеен метър от максималната дължина на кораби, обявена в корабните документи, както следва:

         1. За домуване на кораби, притежаващи редовно разрешение за стопански риболов за съответната година, се заплаща годишна цена в размер на:
а) за кораби до 6 м. – 25,00 лв. на линеен метър;
б) за кораби от 6 м до 10 м. – 50,00 лв. на линеен метър;
в) за кораби над 10 м. – 80,00 лв. на линеен метър.

         2. За домуване на кораби за спорт и туризъм, притежаващи редовно разрешително от ИА „Морска администрация“, се заплаща годишна цена в размер на:
а) за кораби до 6 м. – 30,00 лв. на линеен метър;
б) за кораби от 6 м до 10 м. – 60,00 лв. на линеен метър;
в) за кораби над 10 м. – 90,00 лв. на линеен метър

         3. За приставане на кораби се заплаща дневна цена в размер на:
а) за кораби до 6 м. – 15,00 лв./ден;
б) за кораби от 6 м. до 10 м. – 25,00 лв./ден;
в) за кораби над 10 м. – 40,00 лв./ден.

         4. За приставане на кораби се заплаща седмична цена в размер на:
а) за кораби до 6 м. – 60,00 лв./за 7 дни;
б) за кораби от 6 м. до 10 м. – 80,00 лв./за 7 дни;
в) за кораби над 10 м. – 120,00 лв./за 7 дни.

         5. За приставане на кораби се заплаща месечна цена в размер на:
а) за кораби до 6 м. – 150,00 лв./месец;
б) за кораби от 6 м. до 10 м. – 250,00 лв./месец;
в) за кораби над 10 м. – 400,00 лв./месец.

         6. За приставане на кораби се заплаща сезонна цена в размер на:
а) за кораби до 6 м. – 300,00 лв./за сезон;
б) за кораби от 6 м. до 10 м. – 500,00 лв./за сезон;
в) за кораби над 10 м. – 800,00 лв./за сезон.
(2) Под дневна цена по смисъла на ал. 1, т. 3 се има предвид период от 24 часа.
(3) Сезон по смисъла на ал. 1, т. 6 е периодът от 01.05 до 30.09 включително.
(4) За приставане за период до 7 дни вкл., цената се събира от длъжностно лице от ОП „Пристанищна инфраструктура“ при Община Несебър при приставане на кораба. За приставане за период по–дълъг от 7 дни, при приставането са заплаща цена за 7 дни и се подава заявление по образец до директора на ОП „Пристанищна инфраструктура“. Заявлението се разглежда в рамките на 3 дни. При последвало разрешение се доплаща дължимата цена за разрешения срок за приставане.
(5) Заявления за издаване на разрешения за домуване се подават в сроковете и при условията на ал. 4. Разрешенията, с посочване на кейовата местостоянка, се издават за срок от 1 година. Дължимата годишна такса се заплаща при получаване на разрешението.
(6) Цени на други услуги, предоставяни от ОП „Пристанищна инфраструктура“ при Община Несебър:

         1. Собственикът на всяко плавателно средство, домуващо на яхтено и рибарско пристанище Несебър и платило своята такса по ал. 1, получава при поискване пропуск за достъп по пристанището за един автомобил с право на престой/паркиране на територията на пристанището до 30 минути, като цената на пропуска е 50,00 лв. за година;

         2. Собственици на плавателни съдове, ползващи колесар и използване на рампата на яхтено и рибарско пристанище Несебър, за спускане и вадене на същите, заплащат цена от 30,00 лв. за всяко ползване;

         3. Собственици на плавателни съдове, ползващи стационарния кран на яхтено и рибарско пристанище Несебър, за спускане и вадене на същите, заплащат цена от 50,00 лв. за всяко ползване;

         4. За ползване на люспест лед, произведен от ледогенератор на рибарско пристанище Несебър се заплаща цена от 0,20 лв. на килограм;

         5. За ползване на вода и ел. енергия се заплаща цена на оператора, с която се възстановява реално заплатената на доставчика сума /EVN и ВиК/, увеличена с 10 %.

         6. За ползване на щанд-маса за първа продажба на риба се заплаща цена от 150,00 лв. на месец, в т.ч. за заетата площ от територията на ОП „Пристанищна инфраструктура“;

         § 2. В преходните и заключителните разпоредби се създава нов § 15 със следния текст: Наредбата за изменение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, приета с решение № 705 от Протокол № 29/20.09.2022 г. на Общински съвет – Несебър, влиза в сила от деня на приемането му.