Отдадоха под наем на СНЦ„Съюз на инвалидите в България“- Несебър

         Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие решение №721 за отдаване под наем на СНЦ «Съюз на инвалидите в България».

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Несебър гласува да се отдаде под наем на Сдружение „Съюз на инвалидите в България“.

         Георги Колев представляван, в качеството му на Председател на Управителния съвет, за нуждите на Общинска организация на Съюза на инвалидите в България – Несебър, представлявана от Паша Белчева – Председател, продължиха да работят по недвижимия имот частна – общинска собственост.Тя се намира в офис №13 на площ от 29.05 кв.м., находящ се на партерния етаж на сграда в ЖСК „Изгрев“ и ще бъде за срок от 3 години, срещу месечна наемна цена в размер на 62.75 лв. с ДДС,