За срок от 3 години с наемна цена от 254,70 лв.

         Отдадоха под наем на общински имот на ЮЛНЦОП Сдружение „Спортен клуб Бушидо“ за срок от 3 години с наемна цена 254,70 лв.

         Основанието е на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18 от Наредба №5 за РПУРОИ Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие решение № 720 за отдаване под наем на Спортен клуб „Бушидо“ – град Несебър.

         Недвижимият имот-частна общинска собственост, представлява „Самостоятелен обект на обща площ от 138.40 кв.м. – тренировъчна зала за бойни спортове, от които 19.50 кв.м. са помощни помещения, находяща се в сграда №7 на ул.“Любен Каравелов“ №1. Списъкът на съветниците с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение №720.