2 000 лв за „Спортен клуб по поводен риболов Несебър”

         Отпуснаха допълнителна субсидия на “Спортен клуб по подводен риболов Несебър“ за 2 000 лв.

         Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. «против» от гласували 20 общински съветници прие  решение  № 708. Отпускането е на основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с  чл.133 от Закон за физическото възпитание и спорта, чл.3 т.2 от Наредбата за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в община Несебър и при спазване на разпоредбите на чл.20 от Закона за държавните помощи, Общински съвет – Несебър за целеви средства за неикономическа дейност в размер на 2 000 лв. на „Спортен клуб по подводен риболов Несебър“.

         Средствата да се осигурят от бюджета на общината за 2022 г. от дейност 714 Спортни бази, § 4500.