Промяна в решение № 618 от 05.04.2022 г. на Общински съвет – Несебър

         По предложение на Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 20 общински съветници прие решене №690

         На основание чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси , във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г., Постановление № 31/17.03.2022 г. за изпълнение на ЗДБРБ и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Несебър, Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъде променено Решение № 618 от Протокол № 25/05.04.2022 г. в точка 10, както следва:

         Било: 10. Отпуска средства за ОД на МВР гр. Бургас – РУ – гр. Несебър – за закупуване на гориво 45 000 лв. и за материали – 30 000 лв. Дава съгласие да се изразходват средства в размер до 270 000 лв. от дейност 239 –Други дейности по вътрешната сигурност, за заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи и разходи за нощувки на до 68 служители от ОД на МВР за периода 01.06.2022 г. – 20.09.2022 г.

         Става: 10. Отпуска средства за ОД на МВР гр. Бургас – РУ – гр. Несебър – за закупуване на гориво 45 000 лв., за материали – 30 000 лв. и за закупуване на микробус на стойност до 30 000 лв. Дава съгласие да се изразходват средства в размер до 240 000 лв. от дейност 239 –Други дейности по вътрешната сигурност, за заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи и разходи за нощувки на до 68 служители от ОД на МВР за периода 01.06.2022 г. – 20.09.2022 г.

         2. Средствата в размер на 30 000 лв. в Дейност 239 да се прехвърлят от §1020 в §5204.

         На основание чл. 60 от АПК, във връзка с влязло в сила Решение №618 от Протокол №25/05.04.2022 г. и текущо изпълнение на Бюджета за 2022 г., допуска предварително изпълнение на решението.