Отпуснаха допълнителна финансова субсидия на спортни клубове от община Несебър

         Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие решение №669.На основание чл.21 ал.1. т. 23 от ЗМСМА , Общински съвет-Несебър отпуска допълнителна финансова субсидия в общ размер от 10 000 лв., / десет хиляди лева/, която да бъде разпределена за целево финансово подпомагане на следните спортни клубове, а именно:

         1. На футболен клуб „Атлетик – 2014“ град Несебър с ЕИК 176709959, представлявано от Венцислав Светлозаров Гичев сумата в размер на – 2 000 лв./ две хиляди лева / .

         2. На спортен клуб по водни спортове „Месемврия“ “ с ЕИК 147242036, представлявано от Десислава Николчева сумата в размер на – 4 000 лв./ четири хиляди лева /

         3. На Сдружение хандбален клуб „Петър Бабев” Несeбър с ЕИК 205124947, представлявано от Цветан Стойков – сумата в размер на 4 000 лв./четири хиляди лева /
За провеждането на спортните мероприятия на футболния турнир за деца и международен турнир по плажен хандбал „Несебър бийч къп” и необходимостта от финансови средства за организирането на спортните събития на основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.