Определиха броя на групите и броя на учениците

         Определиха броя на групите и броя на учениците в тях в общински образователни институции, които не прилагат системата на делегираните бюджети и утвърждаване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в училищата в община Несебър за учебната 2022/2023 година.

         Общинският съвет подложи на гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие решение №683.

         На основание чл. 60, ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, утвърждава броя на групите и учениците в ЦПЛР – Общински детски комплекс – Несебър за учебната 2022/2023 година, както следва: 28 групи, в т.ч.постоянни – 28 групи х 13-19 деца- общо 412 деца

         На основание чл. 68, ал. 2 и чл. 69, ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, утвърждава като самостоятелни паралелки под норматива за минимален брой ученици за учебната 2022/2023 година следните паралелки, за които се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при условията на чл. 68, ал. 3 – 6 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование – извън определените по единни разходни стандарти, чрез бюджета на община Несебър:

1. ОбУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор: ІІ клас – 16 ученика,V клас – 16 ученика,VІ клас – 15 ученика.
2. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – с. Равда : ІІІб клас – 15 ученика,ІVа клас – 15 ученика, ІVб клас – 15 ученика.
3. ОУ „Васил Левски” – с. Тънково : І клас – 8 ученика,ІІ клас – 9 ученика,ІІІ клас – 6 ученика, ІV клас – 13 ученика,V клас – 14 ученика,VI клас – 9 ученика,VІI клас -10 ученика.
4. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – с. Гюльовца:І клас – 13 ученика,ІІ клас – 14 ученика,ІІІ клас – 13 ученика,ІV клас – 9 ученика,V клас -9 ученика,VI клас – 15 ученика, VІI клас -15 ученика.
5. ОУ „Св. Иван Рилски” – с. Кошарица:І клас – 12 ученика, ІІ клас – 6 ученика,ІІІ и ІV клас слята – 9 ученика, V клас – 12 ученика, VІ клас – 7 ученика,VІІ клас – 9 ученика.