Едноктратнa финансова помощ на лица с тежко здравословно състояние

         По предложение на председателя на Общинския съвет Румен Кулев с 18 гл. „за” и 2 гл. «въздържали се» от гласували 20 общински съветници прие решение №698.

         На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет-Несебър, даде съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ за лечение на следните лица:

1. Свилен Петров Върбанов – 1500 лв.
2. Калинка Иванова Русева – 500 лв.
3. Марлена Христова Филипова – 800 лв.
4. Иван Манолов Стоянов – 900 лв.
5. Георги Кирилов Менчев – 1000 лв.
6. Николай Насков Нунчев – 1000 лв.
7. Асен Андреев Ибришимов – 1000 лв.
8. Григор Стоянов Димитров – 2000 лв.
9. Елена Димитрова Гюпчанова – 1000 лв.
10. Герга Бинева Хаджиева – 1000 лв.

         Средствата в общ размер на 10 700 лв., да бъдат осигурени от бюджета на община Несебър § 4214.

         Предвид тежкото здравословно състояние и незабавната необходимост от средства за лечението на лицата, допуска предварително изпълнение на решението, на основание чл. 60 от АПК.