Общинските съветници ще гласуват по 23 точки

         Председателят на Общинския съвет-Несебър Румен Кулев насрочи заседанието на Общинския на 27 май в зала „Мелсас”, а в проектодневния ред са включени 23 точки.

         С най-много точки председателят на Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда Костадин Нищелков ще докладва 9 точки

         В Комисията по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми вместо председателя Върбан Кръстев ще докладва заместник – председателя Георги Манолов – с 6 точки.

         В Комисия по образование и култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности с председател Георги Манолов ще докладва 4 точки.

         С 2 точки ше докладва Славчо Станелов – председател на Комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия.

         Петър Тодоров -председател на Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация и след приватизационен контрол и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет също ще докладва по 2 точки.

         По т.9 кметът на община Несебър Николай Димитров ще предложи одобряване на бюджетната прогноза за местни дейности на община Несебър за периода 2023-2025 г.

         А по т.11 Дочка Маринова – секретар на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общински съвет, за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ ще докладва за молби на граждани за отпускане на финансова помощ.