В проектодневния ред на Общинския съвет – Несебър има 16 точки за 28 април

         С най – много – 7 точки ше докладва Славчо Станелов – председател на Комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия.

         Петър Тодоров -председател на Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация и след приватизационен контрол и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет ще докладва по 6 точки.

         В Комисията по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми вместо председателя Върбан Кръстев ще докладва заместник – председателя Георги Манолов – с 2 точки.

         А в Комисия по образование и култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности с председател Георги Манолов ще докладва 1 точка.

         По т.4 е за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на община Несебър.А по т.5 е за изменение на Наредба № 11 на Общински съвет – Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

         По т.6 е запромяна в състава на постоянните комисии на общински съвет-Несебър, а по т.7 е за доклади за осъществените читалищни дейности и отчети на изразходваните средства през 2021 г. от Читалищата на територията на община Несебър.