Проведе се общественото обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг от 6 000 000 лв. в Несебър

         По предложение на кмета на Община Несебър Николай Димитров, заместник – кметът на Общината по „Бюджет и финанси” Иван Гургов проведе общественото обсъждане на проектите по финансирането за поемане на  дългосрочен общински дълг.

 

         Възнамери се, че предвид гореизложеното, Община Несебър поема дългосрочен общински дълг при следните общи параметри: общ размер: до 6 000 000 лв., вид на дълга: чрез банков заем по Закона за общинския дълг, цели: за финансиране на следните инвестиционни проекти в полза на местната общност: Инженеринг на спортна зала –стадион гр.Несебър – стойност на проекта – 3 000 000лв.; Основен ремонт на главен канализационен колектор Ф500 и съществуваща алея гр.Обзор.- стойност на проекта – 2 000 000лв.; Изграждане на улици между квартали 3101, 3102 ,3301, 3302, 3401, 3403, 3405 и 3502 / от от. 45 до от. 335/ в Слънчев бряг –Запад.- стойност на проекта – 1 000 000 лв.

         Обезпечението е чрез учредяването  на особен залог по реда на Закона за особените залози върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи собствени приходи на Общината, съгласно чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия за местни дейности на Община Несебър , съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗПФ, както и залог на вземанията, настоящи и бъдещи, за наличностите по банковата сметка, по която постъпват гореописаните вземания.