Не приеха предложението на кмета за именуване на улици, но след това актуализираха нови именувания

         Общинският съвет – Несебърс с 18 „за”  и  1 „въздържал се“ от гласували  19 общински съветници прие решение №598, с което на основание чл.21 ал.1 т. 18 от ЗМСМА, Съветът не прие предложението от Николай Димитров – кмет на община Несебър за именуване на улици в област Бургас, община Несебър, гр. Обзор, к.к. „Обзор-Север“. 

          Кметът искаше именуването на улици да се наричат: „Теополис”, „Хелиополис” и „Навлохос” в Обзор.

           След взетото решение се  връща преписката на вносителя с искане за откриване на нова процедура и  предлагане на други имена на улиците.

След това Общинския съвет – Несебър   обяви производство по  приемане на  решение , с 7-6  на основание чл.21 ал.1 т.18 от ЗМСМА, ще именуват  улици в гр. Обзор к.к. „Обзор – Север“ както следва :

1.Улица „ Крайбрежна“ от осова точка 22 до осова точка 47

2.Улица „ Зора“ от осова точка 8 до осова точка 35

  1. Улица „Изгрев“ от осова точка 10 до осова точка 2

         На основание чл. 66, ал. 1 от АПК откриването на производството по издаване на общия административен акт,  се оповестява публично чрез оповестяване на проекта на акта на страницата на  общински съвет – Несебър https://os-nessebar.eu/, секция проекти и проекто –  Наредби

         На основание чл. 69, ал.1, т. 1 от АПК определя формата за участие на заинтересуваните лица в производството по издаване на акта :  „Писмени предложения и възражения”,  които могат да бъдат изпратени  на е-mail: osnesebar@nesebar.bg и/или в деловодството на общинският съвет гр. Несебър ул. Еделвайс №10 стая 44 .
На основание чл. 69, ал. 2 от АПК срокът за предоставяне на писмените предложения и възражения е един месец от датата на публикуване на съобщението за откриване на производството за издаване на административния акт на страницата на общински съвет Несебър.

         Мотиви за издаването на административният акт  са следните

         Постъпило  предложение вх.№ 223/12.04.2022г. в общински съвет  от кмета на гр. Обзор,  с което е  направено предложение  за именуване на– улици  в гр. Обзор к.к. „Обзор- Север“  от съответните осови точки и  с имена   посочени в  по – горе .  Необходимостта от приемането на  цитираният проект на решение е  мотивирана с  урбанизирането на  територията,  за която има влязъл в сила регулационен план, нейното  застрояване  с жилищни сгради в които живеят целогодишно лица, които желаят  да бъдат адресно  регистрирани в тях по постоянен адрес.  

         Процедурата се провежда за втори път поради обстоятелството , че с решение № 598 обективирано  в протокол № 25 от 05.04.2022г., общинският съвет , не одобри предложените към онзи момент  имена на улици и върна  преписката на вносителя с указания за предлагане на други имена.