Не приеха предложението на кмета за именуване на улици

         Общинският съвет – Несебърс с 18 „за”  и  1 „въздържал се“ от гласували  19 общински съветници прие решение №598, с което на основание чл.21 ал.1 т. 18 от ЗМСМА, Съветът не прие предложението от Николай Димитров – кмет на община Несебър за именуване на улици в област Бургас, община Несебър, гр. Обзор, к.к. „Обзор-Север“.

         Кметът искаше именуването на улици да се наричат: „Теополис”, „Хелиополис” и „Навлохос” в Обзор.

         След взетото решение се  връща преписката на вносителя с искане за откриване на нова процедура и  предлагане на други имена на улиците.