Числеността на персонала на БКСО – Несебър възлиза на 717 човека

         Общинският съвет в Несебър с 13 гл. „за” и 3 гл. «въздържали се» от гласували 16 общински съветници прие решение 569, че числеността на персонала възлиза на 717 човека.
            Предложението за гласуване е по искане на кмета на Община Несебър Николай Димитров. Преди това, на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет – Несебър прие промени в Правилника да изменение и допълнение на Правилника за устройството и  дейността на Общинско предприятие „Благоустройство, комунално стопанство и озеленяване – Несебър” , а именно: чл. 13, ал.3 числото 552 се заменя с числото 717, и Приложение № 1 към чл. 13, ал. 1 се изменя и придобива за структурни звена и длъжностни наименования в ОП „БКСО”.

         В числеността на персонала са включени: директор  и заместник директор – 2, сектор „Администрация”, в т.ч.: 12, сектор „Автобаза”, в т.ч.: 26, сектор ”Чистота”, в т.ч.: 546, сектор ”Озеленяване”, в т.ч.: 110, сектор „Поддръжка гробищни паркове”: 8, сектор „Благоустройство”: 13 или всичко местни дейности: 717.

         А ето и подробния списък на структурните звена и длъжностни наименования в ОП „Благоустрояване, комунално стопанство и озеленяване”-Несебър:

№ по ред Структурни звена и длъжностни наименования в ОП „Благоустрояване, комунално стопанство и озеленяване” гр. Несебър численост на персонала
1 Директор 1
2 Заместник директор 1
3 Сектор „Администрация”, в т.ч.: 12
Главен счетоводител 1
Главен специалист бюджет и ТРЗ 1
Главен специалист вътрешен контрол 1
Счетоводител 4
Касиер 1
Специалист “Човешки ресурси” 2
Организатор офис 1
Инспектор БУТ 1
4. Сектор „Автобаза”, в т.ч.: 26
Началник Автобаза 1
Главен механик 1
Организатор автомобилен транспорт 1
Диспечер 2
Монтьор 4
Обслужващ бензиностанция 1
Ел.заварчик 2
Дърводелец 1
Водопроводчик, поддръжка 1
Домакин 2
Огняр 0,5
Общ работник 1,5
Пазач невъоръжена охрана 8
3 Сектор ”Чистота”, в т.ч.: 546
Ръководител звено за: район гр. Несебър, район к.к. Слънчев бряг /к.к. Слънчев бряг, с. Тънково, с. Оризаре и с. Гюльовца /, район Свети Влас /гр. Св. Влас, к.к. Елените и с. Кошарица /, район Обзор /гр. Обзор, с. Баня, с. Паницово, с. Раковсково, с. Приселци, с. Емона, с. Козница/ и район с. Равда 5
Специалист КД 26
Шофьор 65
Водач на челен товарач 2
Общ работник 445
Електрокарист 3
Общо Дейност „Чистота” 586 щ.бр.
4 Сектор ”Озеленяване”, в т.ч.: 110
Специалист Озеленяване 4
Шофьор 4
Работник озеленяване 102
5 Сектор „Поддръжка гробищни паркове”: 8
Ръководител звено 1
Общ работник 6
Машинист на багер 1
6 Сектор „Благоустройство”: 13
Ръководител звено 1
Машинист челен товарач 3
Работник поддръжка 9
Всичко местни дейности: 717