Щатното разписание и числеността на ОП „Управление на отпадъците – Несебър” е за 38 човека.

         На заседанието на Общинския съвет-Несебър по предложение на кмета на община Несебър Николай Димитров Общинското предприятие  „Управление на отпадъците – Несебър“ щатното разписание и обща численост на персонала е за 38 човека.В наименованията са включени:  директор,  ръководител обособено производство, главен счетоводител, приемчик-контрольор, касиер-счетоводител, ТРЗ, касиер-домакин, диспечер, контрольор транспортна дейност, оператор на претоварна преса, оператор на трошачка за стр. и ЕГО, оператор на челен товарач, електротехник, автомеханик, автомеханик, водач на камион-влекач, общ работник, прислужник-чистач.

         За числеността на персонала по решение №570 гласуваха 13 гл. „за” и 3 гл. «въздържали се» от гласувалите 16 общински съветници.

         На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет – Несебър прие Правилника за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Управление на отпадъците – Несебър”, а именно:

         § 1. В чл. 8 изречение второ се изменя и придобива следната редакция: „Численият състав е от 38 щатни бройки.”

         § 2.  Приложение № 1.1 към чл. 8 се изменя и придобива следната редакция:

         § 3. В заключителните разпоредби се създава нов последен запис с текст: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и  дейността на Общинско предприятие „Управление на отпадъците –  Несебър” е приет с решение № 570 от протокол № 23/03.02.2022 г. на Общински съвет – Несебър и влиза в сила от деня на приемането му.Вж. по-долу:

№ по ред Структурни звена и длъжностни наименования Численост
1 Директор 1
2 Р-л обособено производство 1
3 Гл.счетоводител 1
4 Приемчик-контрольор 4
5 Касиер-счетоводител, ТРЗ 1
6 Касиер-домакин 1
7 Диспечер 1
8 Контрольор транспортна дейност 1
9 Оператор на претоварна преса 6
10 Оператор на трошачка за стр. и ЕГО 1
11 Оператор на челен товарач 1
12 Електротехник 1
13 Автомеханик 1
14 Водач на камион-влекач 10
15 Общ работник 6
16 Прислужник-чистач 1
Общо: 38

         Междувременно председателят на Общинския съвет Румен Кулев насрочи извънредно заседание за 28.02.2022 г. В проектодневния ред е включена само единствена точка.По него ще докладва Виктор Борисов – зам. кмет „Правно обслужване и общинска собственост” при община Несебър за определяне на период и територии по реда на чл.15 ал.2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ за 2022 г.